10 страни с най-високи стойности на външния дълг спрямо БНД

Външният (външен) дълг се определя като цялостен дълг на страната, който се дължи на международни длъжници и включва и вътрешни задължения от вътрешни длъжници. Международният валутен фонд определя външния дълг на страната с такива ключови елементи като главница и лихви, неизплатени и действителни текущи задължения, пребиваване (центрове на икономически интерес) и текущи, а не условни (което се различава по дефиниция в отделните държави). Външен дълг на страната по отношение на брутния му национален доход е външният дълг, който дадена държава дължи на чуждестранен кредитор, в сравнение с общия брутен вътрешен продукт, включително доходите на чуждестранните граждани, но по-малко от доходите на нерезиденти в неговата национална икономика.

Анализ на данните

Световната банка събира информация за външния дълг на дадена страна чрез използване на своята система за отчитане на длъжниците (DRS). Данните за дългосрочния дълг на външния дълг на страната се получават от отчети за публични и частни заеми, гарантирани и не гарантирани в тази конкретна страна, и се допълват от информация от кредитни институции на страните кредитори. В допълнение, Световната банка и Международният валутен фонд също получават информация за краткосрочната информация за външния дълг от доклада си за тримесечната статистика на външния дълг (QEDS), който се допълва от данни от Банката за международни разплащания. Външният външен дълг се изплаща в стоки, услуги или валута.

Най-високи запаси на външен дълг спрямо БНД по страни

Следните развиващи се страни имат най-високи запаси на външен дълг през 2014 г. спрямо техните брутни национални доходи (БНД) в щатски долари.

  1. Начело на списъка е Монголия, чиито външен дълг е нараснал до 186.2% спрямо своя Брутен национален доход (БНД) за паритет на покупателната способност (ППС) от US $ 32, 070, 586, 788.00.
  2. На второ място в списъка е Бутан, чиито външен дълг се покачва до 105.1% спрямо БНД на глава от населението от 2370.00 щ.д.
  3. Трето е Киргизстан, чиито външен дълг нараства до 101.1% спрямо БНП ППС в размер на 18 937 042 358, 00 щ.д.
  4. Четвърто е Украйна, чиито запаси от външен дълг са се повишили до 100.3% спрямо БНП на ПЧП, което е 368 278 833 192 т.
  5. Пето е Лаос, чиито запаси от външен дълг нарастват до 95, 9% спрямо БНП ПЧП, което е 33, 944, 689, 337.00 щ.д.
  6. Шесто е Мавриций, чиито външен дълг се покачва до 90.9% спрямо БНП ППС в размер на 23 195 252 282, 00 щ.д.
  7. Седмото е, че България със запасите от външен дълг нараства до 90.1% спрямо своя БВП за ППС от 121.431.951.347, 00 щ.д.
  8. Осма е Никарагуа, като запасите от външен дълг нарастват до 88, 8% спрямо БНП на ПЧП, което е 28, 990, 227, 773.00 щ.д.
  9. Девето е Кабо Верде, чиито запаси на външен дълг нарастват до 86, 4% спрямо БНП на ПЧП, което е 3, 195, 283, 936.00 щ.д.
  10. Десето е Грузия, чийто външен дълг е нараснал до 85.0% спрямо БВП на ПЧП в размер на 33, 989, 172, 800.00 щ.д.

Показатели за устойчив външен дълг

Експертите и икономистите нямат консенсус по отношение на един единствен индикатор за вземане на решение за това кое е приемливото ниво на външния дълг към развиващата се страна. Една такава мярка е използването на съотношения, както в платежоспособността на дадена страна, така и способността на страната да добива ресурси при изплащането на дължимия баланс на външния дълг. Други показатели за дълга са съотношението дълг / БВП, съотношението на външния дълг към износа и съотношението на държавния дълг към текущите фискални приходи. Използвани са и други показатели - делът на външния дълг, краткосрочния дълг и делът на концесионния дълг като част от общия размер на дълга.

10 страни с най-високи стойности на външния дълг спрямо БНД

рангДържаваФонд за външния дълг като процент от брутния национален доход
1Монголия186.2%
2Бутан105.1%
3Киргизстан101.1%
4Украйна100.3%
5Лаос95, 9%
6Мавриций90.9%
7България90, 1%
8Никарагуа88, 8%
9Кабо Верде86, 4%
10Грузия85, 0%

Препоръчано

Какъв континент е Латвия?
2019
Най-големите градове в Нова Зеландия
2019
Какво беше схизма от Изток-Запад?
2019